නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
නුවර පාරට ආසන්නයේ Annex 1ක් කුලියට
  • December 4, 2023 9:16 pm
  • Imbulgoda, Gampaha
Popular
රු 20,000per month(Negotiable)

ඉඹුල්ගොඩ නුවර පාරට ආසන්නයේ , නිස්කලංක පරිසරයක ඇති, අලුත නිමවූ annex 1 කුලියට දීමට
* ටයිල් පොලව
* කාමර 2
* Attached bathroom
* Kitchen
නුවර පාරට 1km, යාගොඩ දුම්රිය පොළට 3.9km, ගම්පහ නගරයට 6km
මාසික කුලිය – රුපියල් 20,000/-
( 6) මසක ආරක්ෂිත තැන්පතුව.
දැන්ම පදිංචි විය හැක.

Overview

  • Contact Number : 0776974289
  • Residential Spaces Tags : Newly Built, Annex

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service