CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
CH Homes – Anuradhapura
රු 10,000per day(Fixed)

අනුරාධපුර ඇවිල්ලා නතර වෙන්න හොදම තැන මෙන්න😍

15 දෙනෙකුට නතර වෙන්න පුළුවන්

නිදහසේ නිවාඩුව ගත කරන්න ඔබත් අදම එන්න CH Homes Anuradapura ❤️

 

Overview

  • Contact Number: 0762670523 / 0779761841
  • Holiday tags: Guest/ Rest House

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service