DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
DJ & Sound Systems for Hire
  • September 22, 2023 4:31 pm
  • Kalutara City, Kalutara
රු 12,000Per Package(Upwards)

DJ & Sound Systems for Hire by DJ ENTERTAINMENT…

ඔබගේ ඕනෑම උත්සව අවස්ථාවක් සඳහා අවශ්‍ය DJ & Sound Systems දැන් අප වෙතින් සාධාරණ මිලකට ලබාගත හැකිය…

ඉහළ ගුණාත්මක, විශ්වසනීය සේවාවක් සදහා අදම අපත් සමග එකතු වන්න…

Available in all island…

Call for more details 📞

Overview

  • Contact Number : 0777949964 / 0767949964
  • Event equipments tags : DJ Equipment, Sound Equipment

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service