Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
Galle Paradise Inn Resort
  • July 13, 2023 11:34 am
  • Galle City, Galle
Popular
රු 4,000Per Room(Fixed)

සුන්දර ගාල්ල නගරයේ මුහුදු සුළන් විදිමින් නිවාඩුව ගත කරන්න ඔබත් පැමිණෙන්න. 🥺😍😃🍃

සියලු පහසුකම් සහිත නිවාඩු නිකේතනය දැන් ඉතා සාධාරණ මිලකට වෙන් කරගන්න මෙන්න කදිම අවස්ථාවක්..

“Galle Paradise Inn”

📌Facilities

🔹Ac/ non ac
🔹Hot water
🔹Parking

📍Galle towns 3km
📍Beach 500 meter

📲 Contact Galle Paradise Inn

Overview

  • Contact Number : 0775919591
  • Holiday tags : Resort

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service