Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Hotel Viyan – Ja-Ela
Popular
රු 1,500 රු 2,200
per day(Between)

Hotel Viyan – Ja-Ela

ජා ඇල පමුනුගම නිදහස් නිස්කලංක පරිසරයක මුහුද සහා කලපුව ආසන්නයේ කාමර පහසුකම්😍

  • Non A/C room දිනකට රුපියල් 1500යි.
  • A/C room දිනකට රුපියල් 2200යි.

📞වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න.

Overview

  • Contact Number: 0772637122 / 0112246676
  • Holiday tags: Hotel

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service