House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
House for Rent – Kolonnawa
  • November 21, 2023 5:01 pm
  • Kolonnawa, Colombo Suburbs
රු 25,000per month(Fixed)

A Fully Tiled House for Rent

කොළොන්නාවේ පිහිටි අගනා නිවසක් කුලියට දීමට ඇත…

  • 2 Bedrooms
  • Living area
  • Bathroom

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න📞

 

 

 

Overview

  • Contact Number : 0720816116
  • Residential Spaces Tags : House

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service