House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
House for Rent – Rathmalana
New
රු 35,000per month(Fixed)

House for Rent- Rathmalana

 • රත්මලාන මැලිබන් හන්දියේ සිට මුහුද පැත්තට මීටර් 500
 • සිද්ධාලේප කර්මාන්ත ශාලාව ඉදිරිපිට
 • දුම්රිය ස්ථානයට මීටර 500
 • 2 වන තට්ටුව
 • කාමර 2
 • නාන කාමර 2
 • කුඩා මුළුතැන් ගෙය
 • බැල්කනිය
 • ඉතාම නිස්කලංක පරිසරය
 •  මාස 4ක අත්තිකාරම් මුදල

📞 වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න…

Overview

 • Contact Number: 0773742853
 • Residential Spaces Tags: House

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service