Lorry for Hire
Lorry for Hire
Lorry for Hire
Lorry for Hire
Popular

Lorry for Hire

ඔබගේ සියලුම ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සදහා 7ft ලොරි රථයක්…

Type 7ft
Start 5Km – Rs.2000 10Km – Rs.2300
Extra Rs.140
Up & Down Rs.100
Waiting One hour
Waiting hour Rs.650
Between 100Km-130Km Rs.1500

නිවිතිගල, කහවත්ත, රත්නපුර අවට හයර් සදහා අප අමතන්න📞

Overview

  • Contact Number: 0774042972 / 0713249320
  • Lorries & Industrial Vehicles Tags: For Hire, Lorry

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service