Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
Resort Peacock – Kataragama
  • July 11, 2023 4:41 pm
  • Kataragama, Monaragala
රු 1,500 රු 4,000
Per Room(Fixed)

📌කතරගම වන්දනාවේ එන ඔබට ආරක්ෂිත, විශ්වාසවන්ත හා සුවපහසු නවාතැන් පහසුකම් Resort Peacock වෙතින් වෙන්කරවා ගන්න.

📌ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි සම්පුර්ණ බංගලාවම වෙන් කරවා ගත හැකිය. නැතිනම් තනි කාමර වශයෙන් හෝ වෙන්කරවා ගත හැකිය.

Type Price Note
Full Bungalow 4000 Upwards
Per Room 1500

වැඩි විස්තර සදහා දැන්ම අමතන්න 📞

Overview

  • Contact Number : 0766648218
  • Holiday tags : Resort

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service