Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire

පහසු මිලට සුවපහසු ආසන සහිත වෑන් රථයක්…

  • Rs.10500 Per Day – 100Km
  • Rs.85 Per Additional Km

ඔබගේ විනෝද චාරිකා, ආයතනික ගමන් ඇතුළු ඕනෑම හයර් එකක් සදහා අපිට කතා කරන්න📞

Overview

  • Contact Number: 0774059299
  • Vans & Buses Tags: Van, For Hire, Private Trip

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service