Wagon R for Rent
Wagon R for Rent
Wagon R for Rent
Wagon R for Rent
Popular
රු 6,000per day(Fixed)

ඔබගේ ඕනෑම ගමනක් නිදහසේ පවුලේ අයත් එක්ක, යාලුවොත් එක්ක ගිහින් එන්න මෙන්න අපෙන් Wagon R එකක් සාධාරණ මිලකට 😍

Per Day – Rs. 6000

Per Month – Rs. 125000

Call for more details…

Overview

  • Contact Number: 0767670444
  • Cars & SUVs Tags: Car, For Rent, Office Use, Personal Use

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service