Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
Winter House – Nuwaraeliya
 • November 14, 2023 3:23 pm
 • Nuwara Eliya City, Nuwara Eliya
රු 3,000 රු 9,000
(Between)

Winter House in Nuwaraeliya

🔰 නුවරඑළියේ සංචාරය කිරීමට පැමිණෙන Families සඳහා නුවරඑලිය නගරයට 800M දුරින් නවාතැන් පහසුකම් Winter House වෙතින්…

Town එකට විනාඩි 2ක් & Gregory Lake එකට විනාඩි 5 – 10ක දුරින්…

Families👪 and Couples👩‍❤️‍💋‍👨 සඳහා පමණයි. (Tribal beds 02)

🏡️Living Room
🏡️Pantry
🏡️One Bathroom
🏡️ 6 දෙනෙක්ට හොඳටම ඉන්න පුළුවන්.

√ Check in – 12 pm
√ Check out-10 am

මුළු ගෙදරම…

 • 2 දෙනෙක්ට 3000යි
 • 3 දෙනෙක්ට 4500යි
 • 4 දෙනෙක්ට 6000යි
 • 5 දෙනෙක්ට 7500යි
 • 6 දෙනෙක්ට 9000යි.

☎️ වැඩි විස්තර සහ bookings සදහා අමතන්න☎️

Overview

 • Contact Number : 0767538678 / 0762327075
 • Holiday tags : Guest/ Rest House

Leave feedback about this

 • Quality
 • Price
 • Service