Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
Annex for Rent – Kelaniya
(Call for price)

Annex for Rent – Kelaniya

වර්ග අඩි 450 ක ඉඩක්

සියලු පහසුකම් සහිතව

  • කැලණිය මානෙල්වත්ත බෞද්ධ විශ්වවිද්‍යාලයට 200m
  • පෑලියගොඩ නගරයට 6km
  • කඩුවෙල අධිවේගී පිවිසුමට 3km
  • කිරිබත්ගොඩ නගරයට 5km
  • මාලඹේ තොරතුරු තාක්ෂණ විශ්ව විද්‍යාලයට 6km

මිල ගණන් කතා කරගත හැක.

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 📞

Overview

  • Contact Number: 0777116551 / 0769863352
  • Residential Spaces Tags: Annex

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service