Buses for Hire
Buses for Hire
Buses for Hire
Buses for Hire
(Call for price)

Buses for Hire

ඔබගේ වන්දනා ගමන් විනෝද චාරිකා ඇතුළු ඕනෑම ප්‍රවාහන අවශ්‍යතාවක් සදහා පළපුරුදු රියදුරෙකු සමඟ බස් රථයක් අපෙන්…

ඔබගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි ආසන 29/48/54 සහිත බස් රථයක් ලබා ගත හැක…

පහසු මිලට ආරක්ෂිතව ඔබගේ ගමන් ගිහින් එන්න අදම අපිට කතා කරන්න📞

Overview

  • Contact Number: 0752794586 / 0715836869
  • Vans & Buses Tags: Bus, For Hire, Private Trip

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service