Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
Guest House – Anuradhapura
  • July 12, 2023 2:49 pm
  • Anuradhapura City, Anuradhapura
රු 7,000 රු 13,000
per day(Fixed)

📌දේශීය සංචාරකයන් සදහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

📌Facilities
▪️Bedrooms
▪️Living Room
▪️Kitchen
▪️Bathroom

📌දෙමහල් ගොඩනැගිල්ලෙහි සම්පුර්ණ ගෙය, උඩු මහල හෝ පහල මාලය වශයෙන් කුලියට ලබා ගැනීමේ හැකියාව ඇත.

වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 📞

Type Price Note
Per Day 7000 Downstair House with 2 Bedrooms

Living Room

Kitchen

Bathroom

Per Day 8000 Upstair House with 3 Bedrooms

Living Room

Kitchen

Bathroom

Per Day 13000 Full House

Overview

  • Contact Number : 0714192883
  • Holiday tags : Guest/ Rest House

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service