Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
Home Stay – Melsiripura
(Call for price)

Home Stay – Melsiripura

විදේශීය සංචාරකයින් සහ දේශීය පුද්ගලයින් සඳහා විවෘත නිවාසයක්.

  • A/C කාමරයක්
  • උණු වතුර සහිත නාන කාමරයක්
  • රෙදි සෝදන යන්ත්‍රයක්
  • සුන්දර උද්‍යානයක්
  • නොමිලේ Wi-Fi

📌කුරුණෑගල/අනුරාධපුර ප්‍රධාන මාර්ගයේ මැල්සිරිපුර පිහිටා ඇත.

📌ප්‍රදාන මාර්ගයේ සිට මීටර් 100 ක දුරින් පිහිටා ඇත.

Location:

https://www.google.com/maps/

📌සාධාරණ කුලී ගාස්තු.

📌දිනකට හෝ වැඩි දවසකට නවාතැන් පහසුකම් ඇත.

📌ඔබේ කැමැත්ත අනුව ආහාර පිළියෙල කර දිය හැකිය.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න

 

Overview

  • Contact Number: 0775781484
  • Holiday tags: Guest/ Rest House

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service