Lorries for Hire / Rent
Lorries for Hire / Rent
Lorries for Hire / Rent
Lorries for Hire / Rent
Lorries for Hire / Rent
Lorries for Hire / Rent
Lorries for Hire / Rent
Lorries for Hire / Rent
(Call for price)

ඔබගේ කාමරයේ, ඇනෙක්සියේ, නිවසේ, එපාර්ට්මන්ට් එකේ භාණ්ඩ, දිවයින පුරා ඔබගේ සියලුම භාණ්ඩ ප්‍රවාහන කරගැනිම සදහා ලොකු කුඩා ඕනැම ලෝරියක් ලබා ගතහැක..🚚

පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලයක් සමඟ ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම වේලාවක ලොරි රථ ‍ලබා දීමට අපි සූදානම්. 🚛

with labourers or without labourers

🧿සුහදශිලි සේවාවක් සමඟ විශ්වාසවන්තව සහ ආරක්ෂකාරිව ඔනෑම කෙටි දුර,දිගු දුර සදහා භාණ්ඩ ප්‍රවාහන 💯💯💯

  • House Moving ✔️
  • Company Moving✔️
  • Shop Moving ✔️
  • Factory Moving ✔️

Lorry Size 🚚
අඩි 10.5ft / අඩි 14.5ft / අඩි 16ft / අඩි 18ft අඩි 20ft / Dimo Batta 7.5ft

☎️Call Now

Overview

  • Contact Number: 0771813397
  • Lorries & Industrial Vehicles Tags: For Hire, For Rent, Lorry

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service