Lorry for Hire
Lorry for Hire
Lorry for Hire
Lorry for Hire
රු 65Per km(Fixed)

Lorry for Hire

කිලෝමීටර් 1 ක් සදහා රුපියල් 65 ක අවම මුදලක්

වඩා විශ්වාසනීය සේවාවක්

ඔබත් අදම අමතන්න

Overview

  • Contact Number: 0756107288
  • Lorries & Industrial Vehicles Tags: For Hire, Lorry

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service