Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent
Nilame Adum for Rent

ඔබගේ මංගල දිනයේදි රජෙක් මෙන් තේජාන්විතව සැරසෙන්න එන්න අප වෙතට…

Groomsලට, best mansලට වගේම page boysලට අවශ්‍ය ඉහළ නිමාවකින් යුතු නිළමේ ඇදුම් කුලියට දෙනු ලැබේ…

  • Groom Rs.25000 – Rs.55000
  • Best Man – Rs.10000
  • Pageboy – Rs.7000

ඔබත් අදම කතා කරලා ඔබගේ සිහින මංගල ඇදුම වෙන්කරවාගන්න.

📍කළුතර, මතුගම, ශාඛා අවිස්සාවේල්ල

Overview

  • Contact Number: 0773003193 / 0712726197
  • Clothes & Accessories tags: Male, Kids, Wedding Wear

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service