Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
Pahan Guest – Anuradhapura
(Call for price)

Pahan Guest – Anuradhapura

අනුරාධපුර වන්දනා ගමන් සහ විනෝද චාරිකා එන ඔබ සදහා නැවතීමට අනුරාධපුර පූජා නගරය ආසන්නයෙන් සියලු පහසුකම් වලින් සමන්විත විශ්වාසනීය සහ ආරක්ෂාකාරී , පිරිසිදු , සුවපහසු වටපිටාවකින් යුත් නිවසක්…

එමෙන්ම ඔබට අවශ්‍ය ආහාර පාන හා කිරි ආහාර සකසා ගැනීමට මුලුතැන්ගෙයි පහසුකම්…

📌 අනුරාධපුර පූජා භූමියට 2Km දුරින් පිහිටා තිබෙන මේ නිවාඩු නිකේතනය කාමර 10 කින් සමන්චිතයි.

🏡 Single room/ Double room / Family room වශයෙන් ලබාගත හැක.

🏡 මුළු නිවහන වශයෙන්ද ලබා ගත හැකිය.

📌 සාධාරණ මිල ගනන් යටතේ ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් ද සලසා දිය හැක. (රුපියල් 1500/- සිට ඉහළට…)

🌐 Location : No.1050,stage 2, D.S.Senanayake Mawatha, Anuradhapura, Sri Lanka

📞Contact us for more details…

Overview

  • Contact Number: 0740877602 / 0769466547
  • Holiday tags: Guest/ Rest House

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service