Tata Cab for Hire
Tata Cab for Hire
Tata Cab for Hire
Tata Cab for Hire
Tata Cab for Hire
Tata Cab for Hire
Tata Cab for Hire
Tata Cab for Hire
රු 100Per km(Fixed)

Cab for Hire

Tata xenon වර්ගයේ කැබ් රතයකි.

කැනපිය ගසා ඇත.

මහනුවර සිට ඔනැම ප්‍රදේශයක හයර් සදහා අපට කතා කරන්න📞

Overview

  • Contact Number: 0717632450
  • Lorries & Industrial Vehicles Tags: For Hire, Other

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service