Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire

Van for Hire

ඔබගේ විනෝද චාරිකා, අධ්‍යාපන චාරිකා ඇතුළු සියලුම ගමන් අවශ්‍යතාවයන් සදහා සුවපහසු, ආරක්ෂාකාරී, විශ්වාසනීය වෑන් රථ සේවාවක් අපගෙන්…

  • A/C 1km = Rs. 110/120
  • Non A/C 1km = Rs. 90/95/109

Call for more details…

Overview

  • Contact Number: 0721623920
  • Vans & Buses Tags: Van, For Hire, Private Trip

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service