Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire
Van for Hire

Van for Hire

යාලුවොත් එක්ක, පවුලේ අයත් එක්ක කොහේ හරි යන්න ප්ලෑන් කරනවද ?🤔

එහෙනම් අඩුම මිලට වෑන් එක අපෙන් 😍

විශ්වාසනීය සේවාවක් සමගින් ❤️

  • Wedding hire
  • Family trips

Non A/C 1km = Rs.100
A/C 1km = Rs.110

ඇතුළු ඕනෑම ගමනක් යන්න අදම කතා කරන්න📞

Overview

  • Contact Number: 0763353968
  • Vans & Buses Tags: Van, For Hire, Private Trip

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service