Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Camping Items for Rent
Popular

ඔබගේ නිවාඩුව ගත කිරීම සදහා අවශ්‍ය camping items සියල්ල දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැකිය.

  • Tents – Rs.800 upward
  • BBQ grill – Rs.700
  • Camping lights – Rs.250
  • Backpacks – Rs.400
  • Gas stove – Rs.400

Call for more details…

Overview

  • Contact Number: 0741242648 / 0768731601 / 0710955142
  • Camping items tags: Air Mattress, Backpack, BBQ Grill, Camping Chair, Camping Tent, Campsite Lantern, Gas Stove, Rainproof Jacket, Sleeping Bag

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service